Обучението се провежда целогодишно от началото на октомври до средата на юни и покрива учебното съдържание по двата предмета в 7. клас.

Програмата по БЕЛ преговаря и доизгражда уменията на учениците за писмено изразяване, включваща акцент върху правопис, пунктуация, начини за структуриране на съчинение-разсъждение и въвеждане на аргументация.
Курсът по математика разработва паралелно уменията на учениците по алгебра и геометрия, като постоянно преговаря и припомня основни дефиниции, теореми и методи за решаване на задачи. Програмата преговаря учебното съдържание от 5-6 клас и в началото на втория учебен срок предлага първата от трите пробни изпитни симулации.